Fortløpande om virus-situasjonen på Sunnfjord Folkehøgskule

27. april:

Oppdatering 18:50

Det er offisielt: Vi kan opne etter planen i august!

Det vi har fått tydlege signal på lenge kom offisielt under Regjeringa si pressekonferanse på fredag:
Elever kan studere og bo på folkehøyskolene fra høsten
Nå er det også klart at også folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.
– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Folkehøyskolenes organisasjoner utarbeider nå rutiner og veiledere for smittevern for folkehøyskoler. Folkehøyskoler skal drives etter samme smittevernregler som videregående skoler med internat. Det er styret ved den enkelte folkehøyskole som avgjør når de kan starte opp til høsten, ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern.
Vi gler oss til å samlast i august! Følg med, meir informasjon om oppstart kjem!

 

16. juni:

Oppdatering 18:50

Sluttoppgjer elevbetaling

Koronautbrotet førte til at verda på få veker så annleis ut. I Norge har også pandemien fått store konsekvensar våre liv og organiseringa av samfunnet. Det blir omtala som en «force majuere» – altså ei hending utanfor vår og myndigheitenes kontroll. Myndigheitene har sett i verk tiltak for å få kontroll på smitta. Eitt av disse tiltaka er å halde folkehøgskulane stengt resten av skuleåret. Dette får konsekvensar for skulen, elevane og tilsette. Vi hadde i det lengste håpa at folkehøgskulane kunne opne før skuleårets slutt, men vi må halde oss til råda frå myndigheitene. 

Det var viktig for oss å få forsikringar frå myndigheitene om at stenginga av folkehøgskulane ikkje skulle få konsekvensar for elevane sine moglegheiter til å få godkjent skuleåret og få lån og stipend. Dette fekk vi tidleg bekrefta frå Kunnskapsdepartementet. Det er vi glade for. Sjølv om skulane har vore fysisk stengt, er elevane framleis elevar ved skulen og får tilbod om ulike undervisningsopplegg og «folkehøgskuleaktivitet» via fjernundervisning og digitale plattformer. 

Unntakssituasjonen påverkar også elevbetalingane. Myndigheitene har sett av 65 millionar slik at folkehøgskulane skal kunne setjast i stand til å redusere elevbetalinga i den perioden skulane har vore pålagt stengt. Men myndigheitene har samtidig sagt at folkehøgskulane kan ta noko betalt frå elevane i perioda. Dette er understreka både i brev frå kunnskapsdepartementet til skulane 8. april og i pressemelding om løyvinga 16. april. Det heng saman med at elevane framleis er elever på skulen, får godkjent skuleåret og får behalde lån og også stipend. Folkehøgskulane på sin side har utgifter til bygg og tilsette. Likevel har vi vore opptatt av at elevane skal betale mindre for dei vekene skulane har vore stengt av myndigheitene.  I modellen for fordeling av tilskotet har Folkehøgskulerådet lagt til grunn og rådd til ei elevbetaling på 2337 kr for dei vekene som skulen har vore stengt. Dette svarar til omlag 25% av stipendandelen (beregna for 7 veker). Dette er en vesentleg reduksjon sett i forhold til kva elevane normalt ville betalt.  

Folkehøgskulerådet har konferert med Forbrukerrådet og forretningsadvokat i Virke for å få ein slik tankegang vurdert. Det blir sagt at det er heilt naturlig at det blir gitt eit prisavslag fordi elevane får en «mangel» i nedstengingsperioda, men at skulane samtidig kan ta «forholdsmessig betaling» for nedstengingsperioda.  

Ein kan resonnere slik:  

Folkehøgskuleelevane erfarer mangel i forhold til den «kontraktmessige ytinga» dei er førespegla: 

  • Dei har ikkje adgang til internatet  
  • Dei får ikkje normal folkehøgskuleundervisning 

Når mangel inntreff, er det normalt at prisavslag slår inn. Ein må då vurdere storleiken på prisavslaget. Dersom mangelen er «total», skal prisavslaget være 100 % («Ein skal ikkje betale for ei vare eller teneste ein ikkje har fått.») I denne situasjonen er ikkje mangelen total, ettersom: 

  • Elevane får godkjent skuleåret, med dei 2 tilleggspoenga. 
  • Elevane behelder retten til Lånekassens ytingar. 
  • Elevane mottar digital undervisning. 

Dermed står det att å estimere ein pris ein finner rimeleg å fakturere elevane for. I ei slik vurdering har FHSR funne det  rimeleg  at elevane bidrar med omlag 25 % av stipendandelen for dei 7 vekene  skulen har vore fysisk stengt, forutsett at dei har fått alternativt opplegg, ikkje blir fråtekne ytingar i Lånekassen  og at dei får moglegheit til å få godkjent året.   

I praksis vil det få litt ulike utslag for dei ulike linjene på Sunnfjord Folkehøgskule, då utgiftene  for heile året blir fordelt jamn utover (inkl. utanlandstur). Ei linje vil få att litt pengar medan dei andre må betale litt. Siste faktura var meint sendt ut i mai. No kjem april og mai faktura samla. Mars faktura som nokre ikkje har betalt, må betalst som den er sendt ut. (For elevar som var i karantene på skulen vil fråtrekket bli noko mindre.) 

 

Mvh 

 

Jon Olav Leira 

Rektor  

Sunnfjord Folkehøgskule 

16. april:

Oppdatering 08:30

Elevbetalinga vil bli redusert

Pressemelding om folkehøgskulane frå Regjeringa i dag. Gledeleg at staten her går inn med eit vesentleg beløp for å gjere skulane i stand til å redusere elevbetalinga etter 12.mars.

Det blir arbeidd på spreng frå Folkehøgskulerådet og departementet om korleis fordelinga vil gjerast i praksis.


15. april:

Oppdatering 10:55

Meir om avslutning av skuleåret

Mange av dokker har kome og henta sakene sine og reist heim. De andre er sikkert i gang med å planlegge henting. 

Uff, det var ikkje slik vi såg føre oss av avslutninga av folkehøgskuleåret på Sunnfjord ville bli. 

Som eit lite plaster på såret ynskjer vi å invitere dokker til Sunnfjord i veke 33. Nærare invitasjon og detaljar kjem. (Dette vil vere eit tilbod og ikkje obligatorisk. Det er også avhengig av om det blir lov til å samlast denne veka i august).  

Elevbetaling 

Her er informasjonen som vart gjeve av departementet i går, tysdag 14.04:  

Må folkehøyskoleelevene betale skolepenger når de ikke får reise tilbake til skolene? 

Staten kommer til å kompensere folkehøgskolene for deler av inntektsbortfallet nå som elevene ikke bor på internatene. Elevene må imidlertid være forberedt på å måtte betale noe av skolepengene. De får fortsatt lån og stipend fra Lånekassen, og vil få et fullført folkehøyskoleår selv om skolene er stengt.  

Her kan du lese det Regjeringa skriv om dette. (Du lyt scrolle nedover forbi informasjon om skular og barnehagar først).

Som de ser er informasjonen enno vag omkring dette og vi lyt alle smørje oss med tolmodigheit. 

Helsing Jon Olav


8. april:

Oppdatering 17:50

Avslutning på skuleåret

No er fleire på veg til å hente sakene sine alt, skulen er stengt ut heile skuleåret. Det er dei harde fakta vi må forhalde oss til.

Det er viktig at du avtalar tid når du har tenkt å hente sakene dine! Sjå oppdateringa 7. april. Når du har pakka ut må du vaske rommet ditt. Gjer gjerne ei avtale med romkamerat om fordeling.  

Når vi veit litt meir tek vi sikte på å invitere alle elevane på 19/20 kullet til Sunnfjord for nokre avslutningsdagar og avslutningsfest. Kanskje vi i personalet endeleg kan få gjennomført vår elevkveld. Gled dokker! Dei dagane vil vere frivillige, men eg håpar sjølvsagt at flest mogleg vil kome.

Når det blir er enno for tidleg å bestemme. 

Elevbetaling, fråver og vitnemål 

  • Det er enno ikkje fastlagt av Departementet og Folkehøgskuleåret korleis elevbetalinga vil bli. 
  • For å få godkjent folkehøgskuleåret, få vitnemål og få konvertert deler av studielån til stipend må avtalte betalingar vere oppgjort. 
  • Fråversregistreringa stoppa 12.mars. 
  • Vi håpar og trur at flest mogleg vil delta på nettundervisning og morgonsamlingar fram til sommaren likevel. 

Helsing Jon Olav


7. april:

Oppdatering 19:45

Skulen blir stengt ut skuleåret

Hei gode sunnfjordelev 

Meldinga vi fekk no i ettermiddag var ikkje kjekk. Alle folkehøgskular vil vere stengt fram til sommaren. Vi vil likevel halde fram med morgonsamlingar og digtial undervisning. Eg vil oppfordre alle til å vere med på og delta på dette.  

Henting av eigendelar 

Det betyr at folk må kome og hente sakene sine etter kvart. Slik situasjonen no er har skulen ikkje høve til å invitere til hentedagar. Det vil vere folk rundt skulen heile påska, så om nokon ynskjer å kome og hente alt no høver det fint. Dei som har langt å reise kan overnatte på romma sine. Kjøkkenet er stengt så ein må ha med eigen mat. Før de kjem vil eg ha melding slik at vi har kontroll på at ikkje for mange kjem på same tid 

Når de no kjem og hentar kan de lett møte andre som er i same erend. Viktig at vi hugsar på dei generelle smittevernreglane, ikkje klemmer/handhelsar og held to meter avstand. 

Elevbetaling 

Skulle gjerne gitt dokker eit svar på korleis vi vil gjere det. Vi venta med vilje med å sende ut april faktura før påske. Folkehøgskulerådet og departementet arbeider med ei løysing som skal ivareta både de elevar og oss skulane, så vi må framleis smørje oss med tolmod. 

Var dette alt dette året 

Folkehøgskulerådet kjem med tolkingar og tilrådingar til oss i morgon. Sjekk  heimesida i morgon også for meir informasjon. 

 

Frå Regjeringen.no : 

Åpner ikke folkehøgskoler 

Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene. 

Etter 27. april vil 5. – 10. trinn og øvrige trinn og utdanningsprogrammer i videregående skole inntil videre fortsatt være stengt. 

Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Hensikten er å sørge for at alle skoler er godt forberedt når elevene skal tilbake. 

Veilederen og kompetanseopplegget skal være klare henholdsvis 16. april for barnehager og 20. april for skoler. 


24. mars:

Oppdatering 18:20

Skulen vidare stengt til 2. påskedag

Hei gode Sunnfjordelev og føresette

Då har eg nett høyrt statsminister og helseminister kunngjort at alle skular skal vere stengt til over påske. Det vil då også gjelde Sunnfjord Folkehøgskule. Eg vil oppmode alle om å slutte opp om regjeringa sine påbod og reglar i denne perioden. Vi er alle med på ein dugnad i å halde korona-sjukdommen under kontroll, sjølv om vi skulle ønske at vi kunne møtast.

Følg undervisninga

Linjelærarane er godt i gang med å skape digitalt samhald på linjene med daglege opplegg. Eg oppmodar alle elevane til å ta del i det. Kvar morgon har vi også morgonsamling kl. 10.00. Mange har vore innom følgt med, men framleis er det plass til fleire. Der vil det også vere fellesundervisning på Facebook til gitte tider. Følg med på Itslearning-kalenderen veke for veke. Linjene har eigne avtalar om korleis undervisninga skal skje.

Det er også undervisning på laurdagar. 10 til 14.

Viktig om globalløpet

Førstkommande laurdag skal vi ha Globalløp til inntekt for Kamam Folk High School. Alle skal i løpet av dagen ha motteke ein e-post med info. Sjekk også Sunnfjord Folkehøgskule-sida på Facebook. Blir spennande å sjå om vi klarer få til eit desentralisert Globalløp. Det er noko vi aldri har prøvd før. Det er opp til oss alle å få til.

Spørsmålet om elevbetaling

Eg har forståing for at mange av dokker er utolmodige i ei avklaring rundt elevbetaling i denne perioden. Folkehøgskulerådet har sterkt oppmoda alle skulane om å gå i takt i denne saka. Vi vil kome attende med ei avklaring så snart Folkehøgskulerådet kjem med felles reglar for alle folkehøgskulane. Det som er avklart er at skulane får behalde statstilskotet til lærarar og at elevane får behalde stipend og studielån. Så ber vi om tålmod rundt spørsmåla om refusjon av utgifter.

Regjeringa har varsla at dei vil kome med ny informasjon om smitte-tiltaka onsdag 8. april. Vi ventar i spenning og håper at vi kan starte opp att etter påske.

Helsing Jon Olav Leira

rektor


22. mars:

Oppdatering 11:45

Resten av elevane reiser heim i dag

Unntaket er nokre få elevar som ikkje har andre plassar å reise til, og ein elev som har karantene til tysdag.

Fjernundervisning

Skulen er pålagt å ha tilbod om undervisning via internett for alle elevane.

Elevane får behalde Lånekassen sin stønad, og det er forventa at alle følgjer undervisninga så godt ein kan.

Kjernetida for undervisning er 10:00 – 14:00 mandag – laurdag. Kvar dag startar med morgonsamling. Elevane må følgje med på facebook-gruppa for beskjedar. Kalenderen på ItsLearning viser vekeplanen.

Positive trekk

Det er per i dag kun åtte smitta i Sunnfjord Kommune, ingen innlagde og ingen døde.

Kommunen opphever i dag ei av dei strenge karantenereguleringane. Den innebar at alle innbyggarar som kom hadde besøkt andre fylke og regionar måtte i karantene. Oppheva frå i dag. (Men skulen får dessverre ikkje lov til å opne.)

Det kan du lese meir om her.


17. mars:

Oppdatering 13:00

Undervisning i unntakstilstanden

Helsing frå assisterande rektor Arne:

Kjære elevar! Dette er uvirkeleg. Dei fleste er heime utan å ønskje det, og ein del er på skulen i karantene utan at vi kan vere saman på vanleg måte. Men vi må hugse at mange ting kunne ha vore verre. Etter det eg kjenner til er alle våre elevar og tilsette framleis like friske som vi ville vore utan epidemien. Sunnfjord Kommune har kun tre smitta pr i dag.

Skulen er pålagt å ha aktivitet så langt det lar seg gjere. Det vil elevane merke ved at lærarane med det aller første vil sikre kontakt med kvar enkelt i sin klasse, og aktivitetane vil finne stad på avtala plattform til avtala tider. Det er veldig viktig at elevane følgjer med på dette fordi det vil kunne løfte oss opp i fellesskap og gje kvardagen litt meir glede! Her som elles i denne rare tida er det viktig å mobilisere vi-perspektivet og solidariteten.

Eg kjem til å ha ei morgonsamling frå mitt heimekontor i morgon onsdag kl 10:00 på vår felles lukka facebook-gruppe. Fint om vi alle kan vere der då! Og gjerne dele ein tommel eller andre fine emojis.

Vi kjem med fleire viktige innspel fortløpande og dagleg! Elevane må følgje med på facebooken.

Her du er no legg vi ut litt for familie, tanter og kattar.


16. mars:

Oppdatering 20:15

Om elevbetaling under stenging av folkehøgskular

Eg sit på kontoret mitt og saknar de av elevane som sit heime og ikkje får vere her på skulen . De har gjennom hausten og vinteren vore med på skape eit uforgløymeleg første år som rektor for meg. Eg håpar av heile mitt hjerte at de kan kome attende til skulen søndag 29. mars. Det er likevel enno for tidleg å fastslå, slik situasjonen no er kjem det dagleg nye forskrifter og meldingar.

Alle leiarar og elevar undrar seg over korleis vi skal ordne det med elevbetaling i denne situasjonen. Skulane fekk i dag tidleg rundskriv nr. 09/20 frå Folkehøgskulerådet der vi blir oppmoda om å sende ut neste faktura som normalt, men at det må kome ei avrekning til slutt.

Helsing frå Jon Olav

Folkehøgskulerådet:

«Folkehøgskolerådets råd til skolene er å gi informasjon om at avregning vil finne sted når bildet av hele situasjonen er klarere.»


15. mars:

Saka er oppdatert 11:30

Flytider for Australia-gruppa

Vi har den store gleda å presentere flybilletten for Australia-gjengen som snart er på veg heim:

Avreise Sidney 15. mars 21:25 (lokal tid)

Avreise Dubai 16. mars 07:45 (lokal tid)

Ankomst Gardermoen 16. mars 12:00. Sjå etter Emirates EK 159.

I følgje Helsedirektoratet er det greitt å ta offentleg reisemiddel heim frå flyplassen (sjå biletet).

OBS: Ingen kan reise til skulen slik situasjonen er no.


14. mars:

Oppdatering kl 13:45

Gruppa som er i Australia kjem heim

Takka vere ein god jobb ved Travelnet Fjordane Reisebyrå så er heile gruppa som no er i Australia booka om på tidlegare fly.

Vi veit ikkje meir pr no enn at dei er venta å lande på Gardermoen på måndag. Vi beklager at vi opplyste feilaktig om søndag tidlegare i dag.

Så snart vi har meir info vil det bli lagt ut.


13. mars:

Oppdatering kl 17:15

Læraren som var mistenkt smitta testa negativt

Vi er glade for å melde om at læraren som hadde sjukdomssymptom etter Sri Lanka-turen har testa negativt på Korona-viruset.

Det betyr at dei som har vore saman med vedkomande ikkje er utsett for smitterisiko.


 

12. mars:

Oppdatering kl 18:25

Orientering om Korona ved Sunnfjord Folkehøgskule pr. 12.mars.20

Den 12.02.20 kl. 14.00 gav statsminister Solberg og helseminister Høie melding om at alle landet sine skular og barnehagar skulle stengast i 14.dagar. Det må og gjelde Sunnfjord Folkehøgskule. Elevar ved skulen som ikkje har vore på utanlandsreise vart av den grunn bedne om å reise i heim i dag.

Nokre reiste, andre ventar til i morgon av praktiske årsaker.

Karantene

Alle som har vore utanfor Norden sidan 27. februar blir pålagt karantene i 14 dagar med tilbakeverkande kraft. Det tyder at gruppa som var i Sri Lanka vil bli haldne her på skulen til søndag 22.mars. Dei vil få tilbod om alternativt opplegg heile veka.

Mogleg smitte på Sri Lanka

Onsdag 11.mars kveld fekk eg melding om at nokre av oss på ei utflukt onsdag 26. februar var nær ein mann som i dag er korona-smitta. Vi snakka ikkje med han eller helste på han. Vi kan heller ikkje hugse at han hosta. Kommunelegen kallar dette møtet for ein lågrisiko situasjon. Ein av lærarane har blitt sjuk undervegs på turen. Det er grunn til å tru at det er «aircondition-sjuka», men ho er i dag testa og svaret på testen kjem fredag 13. mars på slutten av dagen. Informasjon om testresultat vil bli lagt ut på Facebook og på heimesida i morgon, så snart resultatet er klart.

Vis varsemd

Eg vil på generelt grunnlag åtvare dei som reiser heim om å vere i kontakt med sårbare grupper. Fordi dei har vore i kontakt med ei gruppe som er i karantene og fordi dei har reist med offentleg kommunikasjon noko som i utgangspunktet no er ein risikosituasjon.

Når opnar skulen igjen

Informasjon om når skulen blir starta opp att vil bli gjeve på Facebook og på heimesida så snart det er bestemt.

Eg vil til slutt presisere at alle avgjerder blir tekne i samråd med Kommunelegen i Sunnfjord kommune.

Jon Olav Leira

Rektor ved Sunnfjord Folkehøgskule


Kl 17:00

Skulen sine aktivitetar er inntil vidare stengde

Vi har i dag fått følgjande pålegg frå sentrale myndigheiter:

«Regjeringen har i dag annonsert at alle landets skoler skal stenges med virkning fra kl 18 i dag, 12.03.20. Nedstengningen omfatter også skoledriften ved samtlige folkehøgskoler. Stengingen gjelder foreløpig til 26.03.20».

 

Her ligg vi

Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss

Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.