Aldersgrense

Aldersgrense 18 år

  • Aldersgrense er 18 år. Det betyr at du skal ha fylt 18 år i løpet av det kalenderåret skuleåret startar.

Unntak frå aldersgrensa

  • Det blir gjort enkelte unntak frå 18-årsgrensa når grunnar tilseier det, og etter samtale med søkjaren og føresette.

Vilkår for elevar under 18 år

  • Skulen har liberale internatreglar som inneber stor grad av personleg ansvar under fridom, grunna i at elevane er myndige. Same reglementet gjeld også for dei som er under 18 år.
  • Eit vilkår for å få plass når ein er under 18 år, er at føresette og elev må signere på at dei tek ansvaret for at eleven kan innordne seg skulen sitt reglement.
  • Skulen må forholde annleis seg til elevar under 18 år i enkelte saker. Slike forhold er mellom anna økonomiske saker, fråværs- og disiplinære saker. I slike saker blir føresette kontakta som ansvarshavande.
  • Skulen kan også ta kontakt med føresette ved behov i alle saker.